SKAPARVERKET

 

       

                 

                   

Intelligent Design       SKAPELSETRO             

 

 

SKAPELSETRO

MENINGEN MED LIVET

 

 

 

   

             

 

DNA-Koden

 

DNA-koden innehåller INFORMATION, så mycket och så avancerad och kompakt att vi inte ens kan börja jämföra den med något vi människor åstadkommit. Den är 5 miljarder gånger mer kompakt än datan på en hårddisk.

Men låt oss börja från början med att definiera vad information är.

En universell definition av information lyder:

Information = Ett kodat, symboliskts representerat budskap som innehåller en förväntad handling och ett avsiktligt syfte.

T.ex. följande: Gå till ica och köp block-choklad.

Koden som används här är vårt svenska alfabet, (inte ascii som vissa datanördar gärna vill se).

Det symboliskt representerade här är ica som representerar en fysisk matbutik.

Den förväntade handlingen är: Gå till affären och köp blockchoklad.

Det avsiktliga syftet är: att göra choklad-cookies.

 

Låt oss nu göra en närmare studie av vad information är.

Det fantastiska vi nu ska få se är att information är ickemateriell. Det betyder att den inte kan skapas av endast massa och energi. Till vår hjälp skall vi använda fem vetenskapliga lagar.

1.       Någonting materiellt kan inte skapa något ickemateriellt.   

                                                      

2.       Information är en ickematerialistisk enhet.                       

(Boken är inte information, men dess kodade innehåll är det. Avsändaren har förmedlat sina tankar).

 

3.       Termodymanikens 1:a lag: Massa och energi kan inte skapas eller förstöras, den totala massan och energin i universum är konserverad och dess summa är alltid konstant.

 

4.       Informationens 1:a lag: Information kan inte uppstå genom slumpartade processer.

 

5.       Informationens 2:a lag: Information kan bara komma från en intelligent avsändare.

Som Eccles (Dr. neuro fysik) och Robinson (Dr. Psykologi) skriver i undret i att vara en människa, vår hjärna och vårt sinne 1984 sid 156-164: Eccles och Robinson diskuterade forskningen som de tre grupperna gjort…. vilka alla producerat häpnadsväckande och oemotsägbara bevis att en mental tanke kom före en verklig neurologisk avfyrning i hjärnan vilket tydligt visar att vårt sinne inte är samma sak som vår hjärna utan en helt separat enhet.

I kommentarer till nobelpristagarkonversationer 1985 säger nobelpristagaren i fysik Sir John Eccles:

Detta kan vara en oöverkomlig svårighet för vissa vetenskapsmän som är böjda åt det materialistiska hållet, men faktum kvarstår vilket demonstrerats genom forskning att det ickematerialistiska sinnet agerar på den materialistiska hjärnan.

(Vi är alltså inte bara kemikalier utan vi har en ickematerialistisk komponent, vårt sinne, eller ande).

 

Med föregående fakta kan vi nu dra följande slutsatser av DNA-koden:

1.        DNA-koden måste ha en avsändare.

Eftersom DNA-koden för alla livsformer klart och tydligt ryms inom den universella definitionen av information.

2.        Avsändaren måste vara enastående intelligent.

 

 Eftersom DNA-kodens komplexitet och kompakthet är 5 miljarder gånger bättre än vår nuvarande teknologi.

 

3.        Avsändaren måste vara avsiktsfull och enastående intelligent.

 

Eftersom avsändaren har:

Kodat (lagrat) informationen i DNA molekylerna.

Konstruerat de mikro biomolekylära maskinerna som behövs för kodning och avkodning, processerna som styr detta och dess överordnade styrsystem.

Designat alla ingående komponenter i alla ursprungliga livsformer.

 

4.        Avsändaren måste ha en ickematerialistisk komponent, ande. Gud  är Ande.

Eftersom information är en icke materialistisk enhet och inte kan uppstå ur materialistiska ting.

5.        Vi människor måste också ha en ickematerialistisk komponent, ande. Vi har en ande.

Eftersom information är en icke materialistisk enhet och inte kan uppstå ur materialistiska ting och vi människor också kan skapa information.

6.        Påståendet att universum uppkommit och utvecklats bara genom massa och energi är helt klart motbevisat, med andra ord: Den materialistiska världsåskådningen är falsk.

Eftersom information är ickematerialistisk.

7.        Alla teorier om kemisk och biologisk evolution är falska.

Eftersom biologisk information bara uppkommer från en intelligent avsändare och eftersom alla biologiska och kemiska teorier om evolution kräver att informationen måste uppkomma från endast massa och energi. (Alltså ingen avsändare av informationen).

 

Till sist vill vi ge en utmaning till den snabbt krympande skaran religiösa darwinist-evolutionister:

Bevisa att information kan uppkomma ur endast från massa och energi vilket er teori kräver för att en existerande djurart skall utvecklas till en helt annan djurart, dvs. makro-evolution. Ny genetisk DNA-kodad information måste ju bevisligen tillkomma för att dessa nya arter skall kunna utvecklas. Detta har aldrig någonsin observerats inom den vetenskapliga världen. Det har däremot ha observerats i fantasin hos religiösa darwinistiska evolutionister.                              

Mail to:service@skaparverket.se       

   

     

Den som söker skall finna